Thursday, 28 June 2012

Teks Pembukaan UUD '45 dengan petunjuk jeda


UNDANG-UNDANG DASAR/1945//
PEMBUKAAN//
               Bahwa sesungguhnya/kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa/dan oleh sebab itu/maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan/karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan/dan perikeadilan//
               Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia/telah sampailah kepada saat yang berbahagia/dengan selamat sentosa/mengantarkan rakyat Indonesia/ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia/yang merdeka/bersatu/berdaulat/adil dan makmur//
               Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa/dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur/supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas/maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya//
               Kemudian dari pada itu/untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia/dan seluruh tumpah darah Indonesia/dan untuk memajukan kesejahteraan umum/mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan/perdamaian abadi/dan keadilan sosial/maka/disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia/yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada/Ketuhanan Yang Maha Esa/kemanusiaan yang adil dan beradab/persatuan Indonesia/dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan/serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial/bagi seluruh rakyat Indonesia//
2 komentar

Komentar


Powered By FISHBONE